short salesמחלקחת הנדל”ן במשרד מתמחה בענייני Short Sales. תהליך המאופיין במכירה של נכס והתקבולים מהמכירה הוא פחות מהסכום שישולם לנושים על פי מסמכי ההלוואה. מכירת “הפסד” משמשת לעתים קרובות על ידי אנשים שכבר לא יכול להחזיר תשלומי ההלוואה שלהם, ומעדיפים למכור את הנכס (בהפסד סביר) ולקצר את התהליך במשא ומתן עם הנושים. על ידי הסכמה למכירת הנכס מאת שני הצדדים להימנע מחד גיסא תפיסת הרכוש ומצד שני חסכון בהוצאת עלויות מיותרות, ולכן חיסכון המשמעותי בעלויות לבנק וגם מזעור דו”ח האשראי של הלווה.

עם זאת, עסקה זו אינה פוטרת את הפירעון של הלווה סכומים הנותרים (“מחסור”). הנושה בדרך כלל מסכימה לשנות את הסכום ההלוואה אך עדיין מצויין כי המכירה נעשתה “מכירה בחסר”. זה קורה גם כי הנושה מסכימה לבטל את תשלום יתרת הסכום בתמורה למכירה בחסר.

בשום אופן פעולה זו אינה נעשת בהסכמת צד אחד, התהליך מציע בפתרון חסכוני ביותר עבור שני הצדדים, מהסיבות שהוזכרו לעיל. כמו כן מכירה בחסר מציע זמן מהיר יותר ופחות יקרה אלמלא היתה נעשת בדרך של פינוי ומכירת הנכס בדרך אחרת.

עורכי הדין במשרד יש את הניסיון והמקצועיות לטפל בשינוי הסכמה הלוואה עבורך, הינך מוזמן ליצור איתנו קשר בטל’ בטלפון 646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית